Skip to main content

Slovenské elektrárne chcú s vami osláviť Deň životného prostredia v predstihu – súťažou pre deti. Môžete v nej vyhrať mnoho zaujímavých cien z nášho zábavno-vzdelávacieho centra Energoland. Celé tri týždne nám rodičia môžu posielať fotografie kresieb svojich detí a hlasovanie na internete rozhodne, ktoré z detských umeleckých diel o životnom prostredí si 5. júna vysúťažia odmenu. Práve v tento dátum si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Je to tiež moment, kedy môžeme s rodičmi medzi deťmi zvyšovať povedomie o vplyve života a práce ľudí na našu prírodu a podnecovať ich od útleho veku k uvážlivému a udržateľnému využívaniu zdrojov našej planéty.

Pre koho je určená súťaž „Jedna Zem“?

Deti z materských a základných škôl môžu posielať na stránke Energoland.sk svoje kresby na tému ochrany životného prostredia a súťažiť o atraktívne ceny v hodnote do 45 eur. Prirodzene, detské dielka prihlasujú ich zákonní zástupcovia. Rodičia, priatelia, rodinní príslušníci ale i všetci vaši známi môžu potom od 25. mája hlasovať online za umenie svojich ratolestí a mená autorov najúspešnejších kresieb zverejníme 5. júna 2020. Detaily a podmienky súťaže sú uvedené v jej štatúte.

Deti a ich videnie sveta sú budúcnosťou Zeme. Aký vzťah k prírode v nich zasejeme, takú budúcnosť budú mať.

CHCEM SÚŤAŽIŤ

Prečo je tento rok Deň životného prostredia výnimočný?

Toho roku oslavujeme 5. jún počas pandémie koronavírusu, ktorá nám, paradoxne, priniesla citeľný, aj keď krátkodobý pokles emisií. A tiež zdravšie ovzdušie. Práve vďaka pandémii sa výrazne spomalila alebo úplne zastavila priemyselná výroba v mnohých častiach sveta a životné prostredie má dôvod oslavovať oveľa skôr. Zo Slovenských elektrární do zástrčiek v domácnostiach alebo strojov vo fabrikách prúdi až 92,5% elektriny bez emisií oxidu uhličitého – skleníkového plynu, ktorý je spoluzodpovedný za zmenu klímy a ohrievanie našej planéty. Ako zelená firma sa preto hlásime k oslave Svetového dňa životného prostredia.

Prečo oslavujeme 5. jún?

Prvá konferencia Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí sa konala práve 5. júna 1972 v Stockholme pod heslom „Je len jedna Zem“. Zúčastnili sa na nej zástupcovia 112 štátov. Prerokovali prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, ktorá uviedla 25 zásad na zachovanie a zlepšenie životného prostredia na Zemi. Účastníci po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. V nadväznosti na odporúčania konferencie schválilo 27. valné zhromaždenie OSN 15. decembra 1972 Environmentálny program OSN a vyhlásilo 5. jún za Svetový deň životného prostredia.