PRE ŠKOLY

Rôzne informačné zdroje na stiahnutie

Pripravili sme pre vás na stiahnutie rôzne informačné zdroje, ktoré môžete využiť počas vyučovacieho procesu alebo pri písaní školských prác.

Pozn.: Všetky informácie uvedené v našich materiáloch vychádzajú z dôveryhodných zdrojov – medzinárodných agentúr, ako OECD-Nuclear Energy Agency, International Atomic Energy Agency, International Energy Agency.

Odysea Zeme 1/2 6:02

Energoland.sk uvádza (nielen) pre žiakov základných a stredných škôl – video prezentáciu o vzniku vesmíru a našej planéte v nej a takisto o tom, ako sa na nej vyvíjal život a ako ľudská činnosť ovplyvňuje skleníkový efekt – jeden z hlavných dôvodov globálneho otepľovania.

Odysea Zeme 2/2 6:49

Energoland.sk uvádza (nielen) pre žiakov základných a stredných škôl – video prezentáciu o živote na našej planéte a o tom, ako ľudská činnosť ohrozuje jej budúcnosť – zároveň upozorňuje na ekologické spôsoby výroby a využívania energie.

Hydro | Vodná energia 1:18

Vodná energia je technicky využiteľná potenciálna (polohová), kinetická (pohybová) alebo tepelná (vnútorná) energia všetkého vodstva na Zemi. Na elektrinu sa premieňa vo vodných elektrárňach, keď pri spáde naráža na lopatky obežného kolesa roztáča turbínu a v generátore vzniká prúd. Tento obnoviteľný zdroj energie však zároveň slúži ako chladivo i nosič tepla vo väčšine ostatných elektrární, kde sa po zohriatí mení na paru a roztáča parnú turbínu.

Nuclear | Jadrová energia 1:32

Jadrová energia je založená na väzobných silách atómového jadra. Dá uvoľniť jadrovou reakciou, teda štiepením ťažkých jadier, alebo zlučovaním (fúziou) veľmi ľahkých jadier. Teplo uvoľnené v reaktore atómovej elektrárne potom zohrieva vodu, ktorá sa mení na vysokotlakú paru a roztáča turbogenerátor vyrábajúci elektrinu.

Wind | Veterná energia 1:10

Vietor je prúdenie plynných más v atmosfére, ktoré vzniká dôsledkom vyrovnávania rôznej váhy a hustoty más, resp. vyrovnávaním tlaku vzduchu. Tlakové rozdiely v atmosfére sú spôsobené najmä nerovnomerným zahrievaním povrchu Zeme slnečným žiarením, ale aj rotáciou Zeme. Prúdiaci vzduch roztáča listy veternej turbíny. Takto vytvorenú mechanickú energiu využíva generátor na výrobu elektrického prúdu.

Fossil fuels & biomass | Fosílne palivá a biomasa 1:14

Fosílne palivá vznikli z odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov – pod vrstvami hornín a bez prístupu vzduchu. Podľa skupenstva ich rozlišujeme na pevné (uhlie), kvapalné (ropa) alebo plynné (zemný plyn). Ich spaľovaním dochádza k rýchlemu vyčerpávaniu zásob, ktoré vznikali milióny rokov, pričom sa v krátkom čase uvoľňuje do atmosféry množstvo milióny rokov ukladaného uhlíka vo forme skleníkového plynu – oxidu uhličitého. Opakom je biomasa, teda odpadové látky rastlinnej alebo živočíšnej výroby. Pri jej spaľovaní takisto vzniká oxid uhličitý, ktorý však rastliny eliminujú pri fotosyntéze. Človek vie biomasu pestovať, preto sa, na rozdiel od fosílnych palív, považuje za obnoviteľný zdroj energie.

Solar power | Slnečná energia 1:58

Solárna energia je najrozšírenejšou na zemskom povrchu (nie však v hĺbkach Zeme). Fotosyntézou sa transformuje do stromov, do fosílnych palív, ktoré vznikli z odumretých rastlín a tiel živočíchov. Slnko ohrieva vzduch a moria, v dôsledku čoho existuje životodarný kolobeh vody (dažde a rieky) a vzdušných prúdov (vietor). V energetike sa slnečné žiarenie využíva ako zdroj tepla na premenu vody na paru poháňajúcu turbíny (solárne termálne elektrárne), alebo na elektrinu premieňame priamo energiu fotónov dopadajúcich na fotovoltické panely (fotovoltické elektrárne).

Geothermal | Geotermálna energia 1:23

Je tepelnou energiou vznikajúcou rozpadom rádioaktívnych látok v Zemi. Jej prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúce pramene. Pri výrobe elektriny voda s vysokou teplotou prúdi z hlbín k výmenníku tepla v elektrárni, kde ho odovzdá vode alebo plynu v kvapalnom skupenstve. Voda premenená na paru, alebo expandujúci plyn roztočí turbínu a generuje elektrinu. Voda z termálneho vrtu je injektovaná späť pod zem, preto tento zdroj energie patrí medzi obnoviteľné.

V Energolande vás čaká množstvo zábavy a zaujímavostí