Štatút súťaže "JEDNA ZEM"

Účelom tohto Štatútu je upraviť pravidlá súťaže „Jedna Zem 2020“ (ďalej len „súťaž“).

I. Organizátor

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B , (ďalej len „SEAS“ alebo „organizátor“).

II. Cieľ a predmet súťaže

2.1 Cieľom súťaže je podporiť záujem detí o problematiku životného prostredia a rozumné využívanie energie. Zároveň komunikovať spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. ako environmentálnu spoločnosť, ktorej jednou z priorít je klásť dôraz na starostlivosť a ochranu životného prostredia vo všetkých oblastiach.

2.2 Súťaž je svojim tematickým zameraním a podmienkami vyhotovenia určená najmä žiakom prvého a druhého stupňa základných škôl a deťom v materských školách na Slovensku.

2.3 Predmetom súťaže je zhotovenie výtvarnej práce podľa podmienok uvedených v časti IV (Podmienky súťaže) tohto štatútu na tému „Deň životného prostredia“. Súťažiaci výtvarnú prácu odfotografuje alebo oskenuje a zašle pomocou online formulára prihlášky do súťaže. Na základe hlasovania verejnosti budú podľa nižšie uvedených podmienok určení víťazi, ktorí získajú ocenenie v podľa časti V (Spôsob výberu a ceny pre výhercov) tohto štatútu.

III. Termín

3.1 Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách.

3.2 Prvé kolo prebieha v termíne od 5. mája do 24. mája 2020
V tomto období bude na webovej stránke www.energoland.sk umiestnená online súťaž Jedna Zem s podpornými študijnými materiálmi a formulár na vloženie fotografie svojej kresby.

3.3 Druhé kolo – hlasovanie verejnosti – prebieha v termíne od 25. mája do 3. júna 2020
V tomto období bude mať verejnosť možnosť hlasovať za jednotlivé výtvarné práce v troch kategóriách (I. kategória: materská škola, II. kategória: ZŠ prvý stupeň, III. kategória: ZŠ druhý stupeň). Jednotlivec môže prideliť svoj hlas jednému, resp. viacerým rôznym obrázkom iba raz. Po ukončení hlasovania bude zoznam víťazov súťaže v jednotlivých kategóriách zverejnený na webovej stránke Energolandu 5. júna 2020, ktorý je Svetovým dňom životného prostredia.

IV. Podmienky súťaže

4.1 Súťaž vyhlasuje organizátor na presne stanovenú tému (Deň životného prostredia).
4.2 Prihlásiť sa do súťaže môžu deti z materských škôl a žiaci základných škôl, ktorých prihlášku vyplní a odošle ich zákonný zástupca.
4.3 Formulár prihlášky do súťaže je zverejnený v deň vyhlásenia súťaže na webovej stránke www.energoland.sk. Formulár prihlášky vyplní autor výtvarnej práce (súťažiaci) a jeho zákonný zástupca pravdivo. Formulár s údajmi o súťažiacom a škole, ktorú navštevuje, musí byť vyplnený súčasne s nahraním súťažnej kresby.
4.4 Po vyplnení požadovaných údajov a nahratí fotografie súťažnej kresby je potrebné formulár ODOSLAŤ kliknutím na príslušné tlačidlo.
4.5 Súťažiaci môže do súťaže prihlásiť najviac jednu výtvarnú prácu (ďalej len „výtvarná práca“).
4.6 Každá výtvarná práca musí mať svoj názov a jej motív musí korešpondovať s témou súťaže (Deň životného prostredia). Pod pojmom výtvarná práca sa rozumie spracovanie témy výtvarnou technikou na výkrese vo zvolenom formáte od A4 po A2, prípadne na inom médiu (napr. kartón). Pod pojmom výtvarná technika sa rozumie kresba, maľba, koláž, rytina a iné výtvarné techniky.
4.7 Súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca vo formulári prihlášky čestne vyhlási, že je autorom výtvarnej práce, t.j. že výtvarnú prácu vytvoril sám, že výtvarná práca je pôvodná a jej použitím nevznikne organizátorovi žiadny záväzok voči tretím osobám.
4.8 Súťažiaci, ktorý je autorom výtvarnej práce, resp. jeho zákonný zástupca vyplnením a odoslaním formulára prihlášky udeľuje organizátorovi súhlas s použitím reprodukcie výtvarnej práce (fotografia, sken,) ako diela podľa §65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. (autorský zákon) za ďalej uvedených podmienok. Organizátor môže výtvarné dielo použiť nasledovnými spôsobmi: (i) zverejnenie diela na webovej stránke energoland.sk za účelom hlasovania s uvedením mena autora, (ii) zverejnenie diela v súvislosti s PR aktivitami organizátora – napr. tlačová správa, článok na intranete a internete, sociálnych sieťach, (iii) zverejnenie diela organizátorom v statusoch na sociálnych sieťach, a (iv) použitie diela vyhotovením jeho rozmnoženiny, alebo verejným rozširovaním rozmnoženiny diela v iných propagačných materiáloch organizátora (napr. plagát, brožúra). Súhlas sa udeľuje bezodplatne, v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu, na dobu trvania majetkových práv autora k dielu.
4.9 Zapojením sa do súťaže (t.j. zaslaním vyplnenej prihlášky), dáva súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca súhlas s pravidlami súťaže podľa tohto štatútu. V prípade, že sa zistí, že súťažiaci konal v rozpore, alebo nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok tohto štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčený a stráca nárok na akúkoľvek výhodu plynúcu zo súťaže.
4.10 V prípade, ak organizátor v druhom kole súťaže zaznamená v súvislosti s hlasovaním verejnosti značne neobvyklé, podozrivé, či podvodné konanie, ktoré naznačuje správanie niektorého zo súťažiacich alebo jeho podporovateľov v rozpore so zásadami fair-play, vyhradzuje si právo, na základe vlastného uváženia, výsledky hlasovania o takéto hlasy upraviť, alebo súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. O takomto postupe bude organizátor súťažiaceho, resp. jeho zákonného zástupcu informovať.

V. Spôsob výberu a ceny pre víťazov

5.1 Spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí v stanovenom termíne riadne odošlú výtvarnú prácu s prihláškou, následne, vo verejnom hlasovaní vzídu najmenej deviati víťazi v jednotlivých kategóriách. Kategórie sú stanovené organizátorom takto:
I. kategória: deti z materských škôl, resp. predškolských zariadení (1. , 2. a 3. miesto)
II. kategória: žiaci prvého stupňa základných škôl (1. , 2. a 3. miesto)
III. kategória: žiaci druhého stupňa základných škôl (1. , 2. a 3. miesto)

5.2 Víťazi v jednotlivých kategóriách získajú od spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. diplomy a vecné ceny:
1. cena v kategórií materských škôl: do 30 Eur
2. cena v kategórií materských škôl: do 25 Eur
3. cena v kategórií materských škôl: do 20 Eur

1. cena v kategórií prvý stupeň základných škôl: do 35 Eur
2. cena v kategórií prvý stupeň základných škôl: do 30 Eur
3. cena v kategórií prvý stupeň základných škôl: do 25 Eur

1. cena v kategórií druhý stupeň základných škôl: do 45 Eur
2. cena v kategórií druhý stupeň základných škôl: do 40 Eur
3. cena v kategórií druhý stupeň základných škôl: do 30 Eur

5.3 Súťažiaci môže získať iba jednu vecnú cenu.
5.4 Výsledky súťaže a zoznam víťazov bude zverejnený na stránke www.energoland.sk a víťazi budú oboznámení emailom.
5.5 Vecné ceny budú víťazom doručené na adresu, ktorú sprístupnia organizátorovi po vyhodnotení súťaže a oslovení organizátorom.
5.6 Vecné ceny nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať. Výmena vecnej odmeny za iné, napríklad finančné plnenie je vylúčená.
5.7 Vecné ceny neprevyšujú sumu 350€ a teda sú oslobodené od dani z príjmov.

VI. Osobitné ustanovenia

6.1 Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže podľa tohto štatútu, súťaž odložiť alebo zrušiť.
6.2 Súťažiaci svojim zapojením sa do súťaže súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účel účasti v súťaži (v rozsahu jeho mena, priezviska, dátumu narodenia, miesto bydliska, mobilného kontaktu, e-mailovej adresy a poštovej adresy). Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať na účely uskutočnenia súťaže a odovzdania ceny víťazom. Organizátor má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Ohľadom spracúvania osobných údajov je možné kontaktovať organizátora poštou na adresu sídla, alebo emailom sutaz@seas.sk Zodpovednú osobu organizátora možno kontaktovať emailom na dpo@seas.sk. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely súťaže je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dotknutá osoba môže kedykoľvek požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenos údajov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ak súťažiaci ako dotknutá osoba počas doby trvania súťaže odvolá svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov, bude to mať za následok koniec účasti v súťaži. Organizátor bude spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude podľa predchádzajúcej vety odvolaný, najdlhšie však do jedného (1) roka po skončení súťaže. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť: a) emailovou správou zaslanou na adresu sutaz@seas.sk alebo b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Na účely súťaže budú na internetovej stránke súťaže zverejnené osobné údaje v rozsahu: meno, mesto bydliska a súťažná kategória. Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený účel nedochádza k zaradeniu osobných údajov do databáz na iné účely ako na účely tejto súťaže, ani profilovaniu a taktiež nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Ak sa súťažiaci ako dotknutá osoba domnieva, že boli porušené jeho práva má právo sa sťažovať u Zodpovednej osoby prevádzkovateľa na dpo@seas.sk, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky). V prípade ak budú osobné údaje spracúvané na účely súhlasu podľa bodu 4.8 tohto štatútu, právnym základom spracúvania osobných údajov na účely súťaže je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ďalšie informácie o právach dotknutej osoby sú uvedené na webovom sídle organizátora www.seas.sk/gdpr.

V Bratislave, 24. apríla 2020