Štatút súťaže – Kvíz „Aká je naša uhlíková stopa“

Účelom tohto Štatútu je upraviť pravidlá súťažného kvízu „Aká je naša uhlíková stopa“ (ďalej len „súťaž“).

Účelom tohto Štatútu súťaže (ďalej aj ako „štatút“) je upraviť pravidlá súťaže – Kvíz „Aká je naša uhlíková stopa“ (ďalej len „súťaž“). Znenie tohto štatútu bude zverejnené na internetovej stránke: www.energoland.sk.

1. Organizátor

Organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B (ďalej len „Slovenské elektrárne“ alebo „organizátor“).

2. Cieľ  a predmet súťaže

Cieľom súťaže je podporiť záujem študentov o problematiku klimatickej zmeny, globálneho otepľovania, uhlíkovej stopy a nízkouhlíkových zdrojov na výrobu elektriny.

Súťaž je svojim tematickým zameraním a podmienkami vyhotovenia určená len študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Predmetom súťaže je správne zodpovedanie minimálne 5 zo 7 kvízových otázok zverejnených na internetovej stránke podľa podmienok uvedených v čl. IV. (Podmienky súťaže) tohto štatútu na tému „Aká je naša uhlíková stopa“. Účastník súťaže by mal správne odpovedať na súťažné otázky pomocou online formulára a zároveň vyplniť prihlasovací dotazník, ktorý je podmienkou pre účasť v súťaži. Žrebovaním bude určený víťaz súťaže, ktorý získa cenu podľa čl. V. (Spôsob výberu a ceny pre výhercov) tohto štatútu.

3. Termín

Súťaž bude prebiehať v jednom kole, v termíne od 3. do 5. mája 2021.V tomto období bude súťaž umiestnená na internetovej stránke energoland.sk.

Správne odpovede na kvízové otázky v súťaži zverejní organizátor na internetovej stránke energoland.sk dňa 6. mája 2021.

4. Podmienky súťaže

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá je študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre alebo Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ktorá pravdivo vyplní formulár „Registrácia do súťaže“, zároveň odpovie na všetky kvízové otázky v súťaži a formulár so svojimi odpoveďami na kvízové otázky odošle organizátorovi kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ“. Formulár podľa predošlej vety bude zverejnený v deň vyhlásenia súťaže na internetovej stránke energoland.sk.

Účastník súťaže sa môže do súťaže prihlásiť najviac jedenkrát. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže toho účastníka súťaže, ktorý odošle viac ako jeden formulár podľa odseku vyššie, i keď pod rôznymi emailovými adresami.

Zapojením sa do súťaže (t. j. odoslaním formulára podľa bodu 4.1 vyššie), dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže podľa tohto štatútu. V prípade, že organizátor zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s týmto štatútom, alebo nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok tohto štatútu, organizátor ho zo súťaže automaticky vylúči a tento účastník súťaže stráca nárok na akúkoľvek výhodu plynúcu zo súťaže.

V prípade, ak organizátor súťaže zaznamená v súvislosti s účasťou v súťaži neobvyklé, podozrivé, či podvodné konanie v rozpore so zásadami fair-play, vyhradzuje si právo, na základe vlastného uváženia, konkrétneho účastníka súťaže zo súťaže vylúčiť. O takomto postupe bude organizátor účastníka súťaže informovať.

5. Spôsob výberu a ceny pre víťazov

Víťaz súťaže získa od Slovenských elektrární vecnú cenu: 10-palcový tablet.

Víťaz súťaže bude vyžrebovaný spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí odpovedajú správne na aspoň 5 zo 7 kvízových otázok v súťaži. Meno vyžrebovaného víťaza bude oznámené zo strany organizátora počas večerného online koncertu Nitrianskych univerzitných dní dňa 7. mája 2021. Zároveň organizátor zašle víťazovi e-mail s informáciou, kedy bude možné si cenu prevziať na rektoráte príslušnej univerzity.

Vecnú cenu nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať. Výmena vecnej odmeny za inú, napríklad za finančné plnenie, je vylúčená.

Vecná cena neprevyšuje sumu 350 € a teda je oslobodená od dane z príjmov.

6. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže podľa tohto štatútu, súťaž odložiť alebo zrušiť.

7. Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Toto oznámenie (ďalej len „Oznámenie“) vysvetľuje rozsah a spôsob, akým Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské nivy 47, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2904/B, e-mail: dpo@seas.sk (ďalej len „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje ako účastníka súťaže – kvízu „Aká je naša uhlíková stopa“ v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a údaj o štúdiu (príslušnosti k univerzite a fakulte).

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov sú aktivity spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR), pričom právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem Spoločnosti, ktorým je podpora zámerov so spoločenským alebo vzdelanostným prínosom, konkrétne: formou organizovania  súťaží (vrátane kontroly dodržiavania ich pravidiel) a iných aktivít podporujúcich záujem študentov o problematiku klimatickej zmeny, globálneho otepľovania, uhlíkovej stopy a nízkouhlíkových zdrojov na výrobu elektriny.

Takto poskytnuté osobné údaje sú získavané priamo od Vás a v rámci uvedených činností Vaše osobné údaje, s výnimkou ich prípadného poskytnutia univerzite (za účelom overenia Vašej  príslušnosti k nej) neposkytujeme žiadnym tretím osobám. Budeme ich spracúvať maximálne po dobu (10) desať rokov odo dňa ich získania, následne dôjde k ich vymazaniu prípadne skartácii. Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k ich cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

Ako dotknutá osoba máte: (i) právo na získanie potvrdenia od našej Spoločnosti, či spracúvame takéto osobné údaje; (ii) právo na získanie kópie osobných údajov, ktoré spracúvame; (iii) právo na opravu osobných údajov; (iv) právo na vymazanie osobných údajov (tzv. „právo na zabudnutie“); (v) právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov; (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a (vii) právo požadovať prenos osobných údajov (t.j. ich poskytnutie v prenosnej podobe a prípadne zaslanie priamo inej osobe, ktorú dotknutá osoba určí). S bližšími informáciami o rozsahu vyššie uvedených podmienok a právach spracúvania Vašich osobných údajov, sa môžete oboznámiť na internetovej stránke Spoločnosti na adrese: www.seas.sk/gdpr.

Ako dotknutá osoba si môžete svoje práva kedykoľvek uplatniť v našej Spoločnosti nasledujúcimi spôsobmi: osobne, v sídle našej Spoločnosti uvedenom v úvode tohto Oznámenia; písomne, zaslaním predmetnej žiadosti na adresu našej Spoločnosti uvedenú v úvode tohto Oznámenia; alebo elektronicky – e-mailom, zaslaním predmetnej žiadosti na e-mailovú adresu dpo@seas.sk.

Pre uľahčenie uplatňovania týchto práv môžete využiť jednotný formulár s doplňujúcimi pokynmi pre jeho správne vyplnenie, ktorý je zverejnený a k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke našej Spoločnosti na adrese: www.seas.sk/gdpr.

Popri vyššie uvedených právach, ktoré by ste si mohli uplatniť voči našej Spoločnosti, máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov našou Spoločnosťou aj priamo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktuálne kontaktné údaje tohto úradu a ďalšie pokyny pre podanie takejto žiadosti sú zverejnené na internetovej stránke úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk.

V Bratislave, 27. apríla 2021