Čo sa deje s vodou v bazéne pre vyhoreté palivo ?

Bazén pre vyhoreté palivo, inak povedané bazén skladovania, je miesto s vodou, ktorá plní dôležitú úlohu pri chladení a uchovávaní vyhoretého paliva v jadrovej elektrárni. Táto voda zabezpečuje správne fungovanie a bezpečnosť celého systému. V bazéne skladovania je vykonávaná nepretržitá kontrola a rovnako tak musí byť pod kontrolou aj chladiaci systém, aby bola zabezpečená správna funkčnosť a bezpečnosť. Bazén sa nikdy nedrenážuje počas celej životnosti elektrárne. Na hladinu v bazéne platia limity a podmienky, čiže hladina vody nemôže klesnúť pod kótu 14,45m.

V prípade potreby je možné odčerpať alebo doplniť vodu v bazéne skladovania, tak sa udrží správna hladina. Táto úprava hladiny vody je dôležitá pri výmene paliva a pre udržanie optimálneho chladenia vyhoretého paliva. Tým sa zabezpečuje jeho bezpečné uchovávanie. Vodná náplň je stála a kontroluje sa chemický režim.

Z bazénu skladovania sa vyhoreté palivo umiestni do hermetického obalu, kde je bezpečne uzavreté. Takýmto spôsobom vyhoreté palivo transportujeme na ďalšie spracovanie, prípadné konečné uloženie. Tento proces je dôležitý preto, aby bolo s vyhoretým palivom správne nakladané a tým minimalizujeme jeho vplyv na životné prostredie.

Celý systém bazéna pre vyhoreté palivo a jeho spracovanie je navrhnutý tak, aby zabezpečil bezpečnú manipuláciu s vyhoretým palivom a minimalizoval riziko jeho nežiaducich účinkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Bazén pre vyhoreté palivo nie je miestom na kúpanie, ako v bežných bazénoch. Teplota v bazéne sa udržuje v rozmedzí od 30 do 50 °C pomocou chladičov chladených technickou vodou dôležitou. Bazén je naplnený demineralizovanou vodou s predpísanou koncentráciou kyseliny boritej (H3BO3).