Ako fungujú obnoviteľné zdroje energie ?

Obnoviteľné zdroje energie sa prirodzene obnovujú v krátkom časovom horizonte a považujeme ich za nevyčerpateľné v ľudskom meradle času. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je dôležité pre znižovanie emisií skleníkových plynov, závislosti od fosílnych palív a pre podporu udržateľného rozvoja. Medzi hlavné obnoviteľné zdroje energie patria slnečná energia, veterná energia, vodná energia (hydroenergia), biomasa a geotermálna energia.

Slnečná energia je získavaná priamo zo slnečného žiarenia. Fotovoltaické panely prevádzajú slnečné svetlo priamo na elektrickú energiu. Táto forma energie je čistá a obnoviteľná, a jej využitie je rozšírené od malých domácich systémov až po veľké solárne farmy.

Veterná energia využíva kinetickú energiu vetra na výrobu elektrickej energie. Veterné turbíny sa obvykle nachádzajú na veterných farmách, ktoré môžu byť situované na súši alebo na mori. Veterná energia je jedným z najrýchlejšie rastúcich zdrojov obnoviteľnej energie na svete.

Vodná energia, alebo hydroenergia, je získavaná z pohybu vody, najčastejšie prostredníctvom vodných elektrární. Vodné turbíny sú poháňané prúdením vody, čím sa generuje elektrická energia. Hoci vodná energia je obnoviteľná, jej využitie môže mať vplyv na lokálne ekosystémy a vyžaduje si starostlivé plánovanie.

Biomasa zahŕňa organický materiál, ako sú rastliny a živočíšne odpady, ktoré môžu byť použité ako palivo na výrobu energie. Biomasa môže byť spaľovaná priamo alebo konvertovaná na biopalivá, ako sú bioplyn alebo bioetanol. Využitie biomasy musí byť udržateľné, aby nedošlo k nadmernému využívaniu zdrojov a negatívnym dopadom na životné prostredie.

Geotermálna energia využíva teplo uložené pod zemským povrchom. Geotermálne elektrárne prevádzajú toto teplo na elektrickú energiu, ktorá je potom distribuovaná do energetických sietí. Táto forma energie je obzvlášť výhodná v oblastiach s vysokou geotermálnou aktivitou, ako sú vulkanické oblasti. Na Slovensku máme vytypovaných 25 miest, kde by sa takáto elektráreň mohla nachádzať. Je to však veľmi finančne náročné zhotoviť.

Výzvy a perspektívy

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je spojené s určitými výzvami, vrátane variability zdrojov (napríklad slnečného svitu alebo vetra), potreby ukladania energie a potreby rozsiahlych investícií do infraštruktúry. Napriek týmto výzvam sa však obnoviteľné zdroje energie stávajú stále konkurencieschopnejšími v porovnaní s tradičnými fosílnymi palivami a hrajú kľúčovú úlohu v boji proti klimatickým zmenám.

V súčasnosti sa svetové spoločnosti a vlády snažia zintenzívniť prechod na obnoviteľné zdroje energie prostredníctvom rôznych politík, stimulov a dohôd, ako je Parížska dohoda o klíme. Prechod na obnoviteľné zdroje energie je nevyhnutný pre dosiahnutie uhlíkovo neutrálnej budúcnosti a pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti našej planéty.