Štatút súťaže „Marťanský kvíz“

Účelom tohto Štatútu je upraviť pravidlá súťaže „Marťanský kvíz“ (ďalej len „súťaž“).

I. Organizátor

Organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B , (ďalej len „Slovenské elektrárne“ alebo „organizátor“).

II. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť záujem o vedu a techniku. Súťaž je svojím obsahom a tematickým zameraním určená pre verejnosť.

III. Termín

Súťaž bude prebiehať v piatich kolách od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021. V tomto období bude postupne na oficiálnej stránke Slovenských elektrární na Facebooku www.facebook.sk/SlovenskeElektrarne umiestnená päťkolová online súťaž, každé kolo s jednou súťažnou otázkou. Odpoveď na otázku uvedú účastníci súťaže do komentárov pod príspevok organizátora so súťažnou otázkou.

Po skončení každého kola súťaže bude zo strany organizátora spomedzi účastníkov súťaže vylosovaný jeden výherca, ktorý správne odpovedal na súťažnú otázku. Meno a priezvisko výhercu a obec/mesto jeho bydliska budú uverejnené po každom kole na oficiálnej stránke Slovenských elektrární na Facebooku. Po ukončení všetkých piatich kôl súťaže bude vylosovaný celkový víťaz spomedzi všetkých účastníkov súťaže a ďalší dvaja výhercovia, ktorí aspoň v jednom kole kvízu odpovedali správne na položenú súťažnú otázku.

IV. Podmienky súťaže

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, a ktorá sa zapojí do súťaže na oficiálnej stránke Slovenských elektrární na Facebooku pridaním svojej odpovede pod príspevok organizátora so súťažnou otázkou. Účastník súťaže môže nájsť odpoveď na súťažnú otázku na webovej stránke www.misiamars.sk. Prihlásením sa do súťaže účastník potvrdzuje, že dovŕšil vek 16 rokov.

V. Spôsob výberu a ceny pre výhercov

Spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí správne odpovedia na otázku, bude po skončení každého kola súťaže vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získa od Slovenských elektrární šiltovku, diár a pero s logom Misia Mars. Celkový víťaz získa teleskop a ďalší dvaja vyžrebovaní výhercovia knihu Michaely Musilovej „Žena z Marsu“. Ceny budú výhercom doručené poštou na nimi uvedenú adresu. Vecné ceny neprevyšujú sumu 350 € a teda sú oslobodené od dane z príjmov.

VI. Osobitné ustanovenia

Ocenenie v súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č .40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena vecnej odmeny za iné, napríklad finančné plnenie, je vylúčená. Zmenu termínov a pravidiel realizácie súťaže si organizátor vyhradzuje.

Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súťaže bezvýhradný súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže v zmysle tohto štatútu.

VII. Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Toto oznámenie (ďalej len „Oznámenie“) vysvetľuje rozsah a spôsob, akým naša spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské nivy 47, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2904/B, e-mail: dpo@seas.sk (ďalej len „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje ako účastníka súťaže „Kvíz Misia Mars“ v rozsahu: meno a priezvisko (príp. aj iné označenie na sociálnej sieti), adresa bydliska a telefónne číslo.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov sú aktivity spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR), pričom právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem Spoločnosti, ktorým je podpora zámerov so spoločenským alebo vzdelanostným prínosom, konkrétne, formou podpory záujmu verejnosti o vedu a techniku.

Takto poskytnuté osobné údaje sú získavané priamo od Vás a v rámci uvedených činností Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám. Budeme ich spracúvať maximálne po dobu (10) desať rokov odo dňa ich získania, následne dôjde k ich vymazaniu prípadne skartácii. Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k ich cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

Ako dotknutá osoba máte: (i) právo na získanie potvrdenia od našej Spoločnosti, či spracúvame takéto osobné údaje; (ii) právo na získanie kópie osobných údajov, ktoré spracúvame; (iii) právo na opravu osobných údajov; (iv) právo na vymazanie osobných údajov (tzv. „právo na zabudnutie“); (v) právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov; (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a (vii) právo požadovať prenos osobných údajov (t. j. ich poskytnutie v prenosnej podobe a prípadne zaslanie priamo inej osobe, ktorú dotknutá osoba určí). S bližšími informáciami o rozsahu vyššie uvedených podmienok a právach spracúvania Vašich osobných údajov, sa môžete oboznámiť na internetovej stránke Spoločnosti na adrese: www.seas.sk/gdpr.

Ako dotknutá osoba si môžete svoje práva kedykoľvek uplatniť v našej Spoločnosti nasledujúcimi spôsobmi: osobne, v sídle našej Spoločnosti uvedenom v úvode tohto Oznámenia; písomne, zaslaním predmetnej žiadosti na adresu našej Spoločnosti uvedenú v úvode tohto Oznámenia; alebo elektronicky – e-mailom, zaslaním predmetnej žiadosti na e-mailovú adresu dpo@seas.sk.

Pre uľahčenie uplatňovania týchto práv môžete využiť jednotný formulár s doplňujúcimi pokynmi pre jeho správne vyplnenie, ktorý je zverejnený a k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke našej Spoločnosti na adrese: www.seas.sk/gdpr.

Popri vyššie uvedených právach, ktoré by ste si mohli uplatniť voči našej Spoločnosti, máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov našou Spoločnosťou aj priamo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktuálne kontaktné údaje tohto úradu a ďalšie pokyny pre podanie takejto žiadosti sú zverejnené na internetovej stránke úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk.

V Bratislave, 4. januára 2021

MISIA MARS: Súťaž a vyhraj!

Hlavná cena: Exkurzia do Space Expo v Holandsku

Vyhraj výlet do Európskeho centra vesmírneho výskumu a technológií (ESTEC) v Holandsku. K tomu získate Datart poukážky na nákup v hodnote 300 eur pre učiteľa a 100 eur pre každého študenta v tíme, pre školu elektronická stavebnica Boffin 750 a ročné printové predplatné časopisu Quark.

Chcem súťažiť