Fosílne palivá

KLADY +

 • Biomasa je obnoviteľný a trvalo udržateľný zdroj energie
 • Otvorená technológia výroby elektriny
 • Excelentný zdroj na vykrývanie špičiek a miním diagramu spotreby elektriny
 • Krátky (zemný plyn) čas potrebný na výstavbu  (2 roky)
 • Prebytočné teplo sa môže využívať pri vykurovaní priľahlých miest a obcí

ZÁPORY –

 • Nie je to obnoviteľný zdroj energie – zásoby uhlia, zemného plynu a ropy sú obmedzené
 • Palivo potrebné na poháňanie 1000 MW zdroja počas celého roka  (1000MW = 260 000 t uhlia)
 • Elektrárne na fosílne palivá majú najvyššie prevádzkové náklady zo všetkých zdrojov výroby energie, na čom má veľký podiel cena paliva a ceny emisných povoleniek
 • Priame úmrtia obyvateľstva a epidemiologický odhad úmrtí na 1000 TWh. Ročne sa na svete spotrebuje asi 20 000 TWh elektriny (170 000 úmrtí).
 • Rádioaktívny popolček a emisie skleníkových plynov z tepelných elektrární sú rozptylované do okolia

TEPELNÉ ELEKTRÁRNE

 • Koľko % dňa dokáže ísť zdroj na svoj plný inštalovaný výkon? 90%
 • Celkové náklady na vyrobenú 1MWh počas celého životného cyklu zdroja (od výstavby cez prevádzkové náklady, cenu paliva a emisných povoleniek, až po nakladanie s vyhoretým palivom a likvidáciu environmentálnych záťaží)  1MWh = 42 €
 • Životnosť elektrárne 40 rokov
 • Emisie CO2 (v gramoch na vyrobenú 1kWh) počas celej životnosti elektrárne (zahŕňa emisie potrebné na výstavbu elektrárne i na ťažbu jej paliva) 1kWh = 400 (plynová) – 820 (uhoľná) g CO2