Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podujatie „Noc v Energolande“

 

Vstupom dotknutej osoby do priestorov podujatia „Noc v Energolande“ dňa 17.05.2024 v Mochovciach (ďalej len „podujatie“) organizovaného spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom Pribinova 40, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 829 052, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 2904/B, www.seas.sk/kontakt, e-mail zodpovednej osoby: dpo@seas.sk (ďalej len „Spoločnosť“), udeľuje dotknutá osoba, v prípade maloletého dieťaťa jej zákonný zástupca, Spoločnosti

súhlas, aby ako prevádzkovateľ spracúval osobné údaje dotknutej osoby

  • v rozsahu jej podobizne zachytenej na fotografii a zvukovo obrazového záznamu jej podobizne a hlasu a v prípade maloletého dieťaťa zapojeného do súťaží aj jeho meno a priezvisko,
  • za účelom organizácie a propagácie podujatí, súťaží a iných aktivít,
  • a v rámci uvedeného účelu spracúvania zverejnil na intranete Spoločnosti, na webových stránkach Spoločnosti a na profiloch Spoločnosti na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, LinkedIn) fotodokumentáciu a videozáznam z podujatia, ktoré môžu obsahovať aj podobizeň (v prípade fotografie) a záznam hlasu a podobizne (v prípade videozáznamu) dotknutej osoby.

Takto poskytnuté osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby. Osobné údaje v rozsahu podobizeň zachytená na fotografii a/alebo zvukovo obrazový záznam podobizne a hlasu budeme spracúvať po dobu, počas ktorej bude Spoločnosť svojim zamestnancom, verejnosti a médiám komunikovať realizáciu uskutočnených podujatí. Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko maloletého dieťaťa zapojeného počas tohto podujatia do súťaží, budeme spracúvať po dobu konania tohto podujatia. Následne dôjde k ich výmazu alebo k skartácií.

V rámci uvedených činností je fotodokumentácia a videozáznam z podujatia, ktoré môžu obsahovať aj Vašu podobizeň (v prípade fotografie) a záznam hlasu a podobizne (v prípade videozáznamu), poskytnutá zamestnancom Spoločnosti a verejnosti, a to prostredníctvom intranetu, webových stránok Spoločnosti a profilov Spoločnosti na sociálnych sieťach a prevádzkovateľom sociálnych sietí s cieľom ich sprístupnenia verejnosti. Spoločnosť nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie s výnimkou situácie, keď k prenosu údajov môže dôjsť v dôsledku podmienok stanovených prevádzkovateľmi sociálnych sietí Facebook, Instagram, Linkedin, ktoré naša Spoločnosť využíva. V tomto prípade môže dochádzať k prenosu osobných údajov do USA, prípadne iných tretích krajín, a to na základe štandardných zmluvných doložiek alebo rozhodnutí o primeranosti. Viac informácii nájdete na stránkach Facebook, Instagram, LinkedIn.

Dotknutá osoba (v prípade maloletého dieťaťa jeho zákonný zástupca) môžem tento súhlas kedykoľvek odvolať oznámením jeho odvolania na e-mailovú adresu info@seas.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, a ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva: (i) právo odvolať svoj súhlas (spôsob a účinky odvolania sú uvedené v texte tohto dokumentu); (ii) právo na prístup k osobným údajom;  (iii) právo na opravu osobných údajov; (iv) právo na vymazanie osobných údajov (tzv. „právo na zabudnutie“); (v) právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov; (vi) právo požadovať prenos osobných údajov (t.j. ich poskytnutie v prenosnej podobe a prípadne zaslanie priamo inej osobe, ktorú dotknutá osoba určí). S bližšími informáciami o Vašich právach sa môžete oboznámiť na internetovej stránke Spoločnosti na adrese: www.seas.sk/gdpr. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania nájdete na internetovej stránke Spoločnosti na adrese www.seas.sk/gdpr.

Ako dotknutá osoba si môžete svoje práva kedykoľvek uplatniť v našej Spoločnosti nasledujúcimi spôsobmi: osobne, v sídle našej Spoločnosti uvedenom v úvode tohto dokumentu; písomne, zaslaním predmetnej žiadosti na adresu našej Spoločnosti uvedenú v úvode tohto dokumentu; e-mailom, zaslaním predmetnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednej osoby dpo@seas.sk. Pre uľahčenie uplatňovania týchto práv môžete využiť jednotný formulár s doplňujúcimi pokynmi pre jeho správne vyplnenie, ktorý je zverejnený a k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke našej Spoločnosti na adrese www.seas.sk/gdpr. Máte tiež  právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Aktuálne kontaktné údaje tohto úradu a ďalšie pokyny pre podanie takejto žiadosti sú zverejnené na internetovej stránke úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk.