ZDROJE ENERGIE

Zdroje energie – Elementy pre dobro ľudstva

Tu sa dozviete ako sa vyrába elektrická energia zo zdrojov, ktoré využívame na výrobu elektriny v Strednej Európe. Je tu znázornený spôsob výroby, vysvetlený jeho princíp a model zdroja. Ak sa chcete dozvedieť viac, pustite si audio sprievodcu

GEOTERMÁLNA ENERGIA

Je tepelnou energiou vznikajúcou rozpadom rádioaktívnych látok v Zemi. Jej prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúce pramene. Pri výrobe elektriny horúca voda prúdi z hlbín k výmenníku tepla v elektrárni, kde ho odovzdá vode alebo plynu v kvapalnom skupenstve. Voda premenená na paru, alebo expandujúci plyn roztočí turbínu a generuje elektrinu.

FOSÍLNE PALIVÁ A BIOMASA

Fosílne palivá vznikli z odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov pod vrstvami hornín. Delíme ich na pevné (uhlie), kvapalné (ropa) či plynné (zemný plyn). Ich spaľovaním uvoľňujeme do atmosféry množstvo skleníkového plynu – oxidu uhličitého. Opakom je biomasa, teda odpadové látky rastlinnej alebo živočíšnej výroby. Pri jej spaľovaní takisto vzniká CO2, ktorý však rastliny eliminujú pri fotosyntéze.

JADROVÁ ENERGIA

Energia viazaná v jadre atómov sa dá uvoľniť jadrovou reakciou, teda štiepením alebo fúziou jadier prvkov. Ak do nestabilného jadra atómu narazí neutrón, môže spôsobiť jeho rozštiepenie. Tieto neutróny môžu štiepiť jadrá ďalších atómov a teplo uvoľnené pri reakcii zohrieva vodu v jadrovom reaktore. Voda premenená na paru následne roztáča turbogenerátor.

SLNEČNÁ ENERGIA

Je najrozšírenejšou na zemskom povrchu. Slnko ohrieva vzduch a moria, v dôsledku čoho existuje životodarný kolobeh vody (dažde a rieky) a vzdušných prúdov (vietor). V energetike sa slnečné žiarenie využíva ako zdroj tepla na premenu vody na paru poháňajúcu turbíny (solárne termálne elektrárne), alebo na elektrinu premieňame priamo energiu fotónov dopadajúcich na fotovoltické panely.

VETERNÁ ENERGIA

Vietor je prúdenie plynných más v atmosfére. Vzniká vyrovnávaním rôznej hustoty más, resp. tlaku vzduchu. Tlakové rozdiely v atmosfére sú spôsobené najmä nerovnomerným zahrievaním povrchu Zeme slnečným žiarením, ale aj rotáciou Zeme. Prúdiaci vzduch roztáča listy veternej turbíny. Takto vytvorenú mechanickú energiu využíva generátor na výrobu elektrického prúdu.

VODNÁ ENERGIA

Je technicky využiteľná potenciálna (polohová), kinetická (pohybová) alebo tepelná (vnútorná) energia všetkého vodstva na Zemi. Na elektrinu sa premieňa vo vodných elektrárňach, keď pri spáde naráža na lopatky obežného kolesa, roztáča turbínu a v generátore vzniká prúd. Zároveň slúži aj ako chladivo i nosič tepla vo väčšine ostatných elektrární, kde sa po zohriatí mení na paru a roztáča turbínu.