SVET ATÓMOV

Ako sa správajú atómy rádioaktívnych prvkov?

Vyskúšajte si štiepenie atómov rôznych prvkov a sledujte reťazovú reakciu.

How do atoms of radioactive elements work?

Try splitting atoms of different elements and watch the chain reaction.