POLČAS ROZPADU

Polčas rádioaktívnej premeny nestabilných prvkov

Dozviete sa o špecifickej vlastnosti rádioaktívnych prvkov a na schodoch si všimnite polčasy rozpadu prvkov vrátane prírodného uránu U-238.

Radioactive half-life of unstable elements

Learn about the specific properties of radioactive elements and note the half-lives of elements including natural uranium U-238 on the stairs.