KONTAJNMENT

Ochranná obálka reaktora

Nás chráni pred rádioaktivitou, reaktor zasa pred vonkajšími vplyvmi. Pustite si audiosprievodcu, aby ste zistili, koľko ochranných bariér kontajnment obsahuje a ako by sa správal v prípade havárie.

Reactor protective shell

It protects us from radioactivity and the reactor from external influences. Listen to the Audio Guide to find out how many protective barriers the containment includes and how it would behave in the event of an accident.