ARCHEFAKTY

Archefakty – Pohľad do histórie

Nahliadnite späť do histórie – stojíte nad vitrínou, v ktorej sa nachádzajú dôkazy o osídlení lokality v Mochovciach v dávnoveku. Môžete si tu pozrieť najstarší predmet, lopatku mamuta, 6-tisícročnú kamennú sekerku z doby kamennej, nájdenú priamo v Mochovciach a iné „archefakty“ z okolia. Známou je aj Čiernokľačianska pyxida pravdepodobne z obdobia Veľkomoravskej ríše. Ak sa chcete dozvedieť viac, pustite si audio sprievodcu

Archaefacts – A glimpse into the history

Take a look back into history – you are standing over a showcase containing evidence of the settlement of the Mochovce site in ancient times. Here you can see the oldest object, a mammoth shovel, a 6,000-year-old Stone Age stone axe found right in Mochovce and other „archaefacts“ from the surrounding area. Also well-known is the Cierne Klacany pyxide, probably from the period of the Great Moravian Empire. To learn more, listen to the audio guide.